Potrzebne dokumenty

Poniżej znajdują się listy dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego, w zależności od przedmiotu wyceny:

1. Nieruchomość lokalowa (czyli lokal mieszkalny lub użytkowy)

 • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu lub jej numer,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości (księga dla gruntu pod budynkiem) lub jej numer
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której znajduje się budynek i lokal,
 • decyzja o sposobie użytkowania (dla lokali użytkowych),
 • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, rezerwacyjne)
 • dla budynków w trakcie budowy: pozwolenie na budowę, projekt architektoniczno-budowlany, dziennik budowy

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (czyli lokal mieszkalny lub użytkowy w spółdzielni mieszkaniowej)

 • aktualny odpis z księgi wieczystej (jeżeli jest założona) lub jej numer
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której znajduje się budynek i lokal,
 • akt notarialny lub inny dokument np. orzeczenie Sądu,  przydział lokalu, mówiący o prawie do lokalu
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o tym, komu przysługuje spółdzielcze  własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu - powierzchnię użytkową, położenie na piętrze, itp)
 • dla budynków w trakcie budowy: pozwolenie na budowę, projekt architektoniczno-budowlany, dziennik budowy
 • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, rezerwacyjne)

3. Nieruchomość gruntowa zabudowana (czyli np. dom jednorodzinny, kamienica, gospodarstwo rolne itp.)

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków, kopia mapy zasadniczej
 • aktualny odpis z księgi wieczystej lub jej numer,
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • dla budynków w trakcie budowy: pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt budowlany, dziennik budowy (do wglądu), kosztorys budowlany w przypadku budowy/ rozbudowy/ modernizacji
 • dla budynków odebranych: decyzja o warunkach zabudowy albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania, decyzja o nadaniu numeru
 • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, itp.).

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana (czyli np. działka rolna, budowlana, przemysłowa, las)

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań lub decyzja o warunkach zabudowy
 • akt notarialny lub inny dokument np. orzeczenie Sądu, świadczący o prawie do nieruchomości,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej lub jej numer
 • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, akt nadania itp.).

5. Nieruchomość komercyjna- lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest po dokonaniu oględzin nieruchomości, a także ustaleniu celu i zakresu wyceny.

 Wcześniejsze przygotowanie powyższych dokumentów pozwoli na przyspieszenie czasu realizacji usługi. W przypadku braku dokumentacji projektowej podejmujemy się wykonania inwentaryzacji nieruchomości.